Neocenitelné kombinace pro urychlení práce

Neocenitelné kombinace pro urychlení práce
Neocenitelné kombinace pro urychlení práce

F1- vyvolá nápovědu systému Windows nebo okno nápovědy aktivního programu.

V aplikaci Microsoft Word zobrazí kombinace kláves Shift+F1 formátování textu;

F2- přejmenuje vybraný objekt na ploše nebo v okně Průzkumníka;

F3-otevře okno pro vyhledávání souborů nebo složek na ploše a v okně Průzkumníka.

Kombinace kláves Shift+F3 se často používá ke zpětnému vyhledávání;

F4-otevře rozevírací seznam, například seznam adresního řádku v okně „Můj počítač“ nebo Průzkumník.

Kombinace kláves Alt+F4 se v systému Windows používá k zavírání aplikací,

Ctrl+F4- k zavření části dokumentu nebo programu (např. karty);

F5- aktualizuje aktivní okno otevřené webové stránky, plochy, Průzkumníka apod.

V aplikaci Microsoft PowerPoint klávesa F5 nejprve spustí prezentaci a kombinace kláves Shift+F5 spustí aktuální prezentaci;

F6- slouží k přepínání mezi prvky obrazovky v okně nebo na ploše. V Průzkumníku a Internet Exploreru – přesun mezi hlavní částí okna a adresním řádkem;

F7- kontrola pravopisu (ve Wordu, Excelu);

F8- při spouštění operačního systému volí režim spouštění. V editoru Word umožňuje pokročilý výběr textu. Výběr fragmentů od počáteční do konečné pozice kurzoru probíhá bez podržení klávesy Shift. Dalším stisknutím klávesy F8 se vybere slovo nejblíže kurzoru. Třetí obsahující věta. Čtvrtý je odstavec. Pátý- dokument.

Poslední výběr lze uvolnit stisknutím kláves Shift + F8. Můžete jej deaktivovat stisknutím klávesy Esc;

F9- v některých programech aktualizuje vybraná pole;

F10- aktivuje celou nabídku a Shift + F10 aktivuje kontextovou nabídku;

F11- přepne okno do celoobrazovkového režimu a zpět, např. v aplikaci Internet Explorer;

F12- přepne na možnosti ukládání souborů (Soubor -> Uložit jako).

➪ Na standardní klávesnici PC/AT se alfanumerická klávesnice skládá ze 47 kláves a obsahuje klávesy pro zadávání písmen, číslic, interpunkčních, aritmetických a speciálních znaků.

Účinek těchto kláves závisí na velikosti písmen (od malých po velká), ve které jsou stisknuty. Klávesy Shift, Ctrl, Caps Lock, Alt a AltGr (pravý Alt) se také nazývají modifikační klávesy, protože jsou určeny k úpravě činnosti ostatních kláves.

Shift (čtěte „Posun“) je klávesa s velkými písmeny (není to pevný přepínač). Používá se ve spojení s jinými klávesami, například alfanumerickou klávesou pro velká písmena a symboly.

Klávesa Shift se také používá jako modifikátor pro klávesové zkratky a pro kliknutí myší. Chcete-li například otevřít odkaz v samostatném okně prohlížeče, klikněte na odkaz tlačítkem myši a zároveň podržte stisknutou klávesu Shift.

Ctrl (čti „ovládací“) – používá se v kombinaci s dalšími klávesami, například:Ctrl+A- ve Windows označí veškerý text v okně;

Ctrl+B- v aplikaci MS Word přepne písmo na „tučné-normální“;

Ctrl+C- v programech WinAPI zkopíruje text do vyrovnávací paměti a v konzolových programech ukončí příkaz;

Ctrl+F- v mnoha programech vyvolá dialogové okno pro vyhledávání;

Ctrl+I- v MS Word přepne písmo na „kurzíva-normální“;

Ctrl+N- v programech s víceokenním rozhraním otevře nové prázdné okno;

Ctrl+O- v mnoha programech otevře dialogové okno Otevřít existující soubor;

Ctrl+P- v mnoha programech odešle text k tisku nebo vyvolá dialogové okno pro tisk;

Ctrl+Q- v některých programech ukončí práci;

Ctrl+R- v prohlížečích aktualizuje obsah okna;

Ctrl+S- v mnoha programech uloží aktuální soubor nebo zobrazí dialogové okno pro uložení;

Ctrl+T- v prohlížečích otevře novou kartu;

Ctrl+U- v MS Word přepíná podtržení textu;

Ctrl+V- v programech WinAPI vloží obsah schránky;

Ctrl+W- v některých programech zavře aktuální okno;

Ctrl+Z- v mnoha programech zruší poslední akci;

Ctrl+F5- v prohlížečích aktualizuje obsah;

Ctrl+Home- v programech s textovým polem přejde na začátek upravovaného dokumentu;

Ctrl+End- v programech s textovým polem přejde na konec upravovaného dokumentu;

Ctrl+- v programu Total Commander naviguje do kořenového adresáře jednotky.

Alt (čtěte „Alt“) – používá se ve spojení s jinými klávesami a mění jejich činnost. Např:

Alt+F4- ve všech programech je zavře;

Alt+F7- v některých programech vyvolá dialog pro vyhledávání;

Alt+F10- v některých správcích souborů vyvolá adresářový strom;

Alt+Tab- ve Windows přejde na další spuštěné okno;

Alt+F10- v některých programech vyvolá příkazy nabídky nebo otevře sloupce nabídky.

Kromě toho se klávesové zkratky Alt+Shift nebo Ctrl+Shift běžně používají k přepínání rozložení klávesnice.

Capslock (čtěte „Capslock“) – přepíná do režimu psaní velkých písmen (pevný posun). Opětovným stisknutím klávesy se tento režim zruší. Ovládací klávesa Esc (Escape), kterou lze použít ke zrušení probíhající operace nebo poslední změny, k minimalizaci aplikace, k návratu do předchozí nabídky nebo obrazovky nebo ke zrušení výběru, se nachází v levém rohu klávesnice vedle bloku funkčních kláves.

V systému Windows vyvolá kombinace kláves Ctrl+Shift+Esc Správce úloh.

Tabulátor (čti tabulátor) – v textových editorech zavádí znak tabulátoru a pracuje s odrážkami, v grafických uživatelských rozhraních přesouvá fokus mezi položkami. Například přesun mezi pracovní plochou, tlačítkem Start, panelem Rychlé spuštění, hlavním panelem a systémovou lištou.

Klávesa AppsKey je ekvivalentem klepnutí pravým tlačítkem myši a vyvolá kontextovou nabídku pro vybranou položku.

Klávesa Enter – slouží k zadání posuvu řádku při psaní, výběru položky nabídky, spuštění příkazu nebo potvrzení akce apod.

Backspace (čte se jako „Zpětná klávesa“) – v režimu úprav textu odstraní znak vlevo od kurzoru, a pokud se nachází mimo oblast psaní, vrátí vás na předchozí obrazovku programu nebo webovou stránku v prohlížeči.

Delete (čte se jako „Odstranit“) – odstraní vybraný objekt, vybraný fragment textu nebo znak napravo od psacího kurzoru.

Klávesa Insert (čte se „Vložit“) přepíná při úpravách textu mezi režimy vložení (text se rozšíří) a nahrazení (nové znaky nahradí stávající text).

Ctrl+Insert nahrazuje příkaz „kopírovat“ a Shift+Insert nahrazuje příkaz „vložit“.

V programech Total Commander a FAR Manager slouží tato klávesa k výběru souboru nebo složky.

PrtScn (print screen) pořídí snímek obrazovky a vloží jej do schránky.

Tato klávesa v kombinaci s klávesou Alt zkopíruje do schránky snímek obrazovky aktuálního aktivního okna.

Klávesa ScrLk (Scroll Lock) (čtěte „Zámek posouvání“) umožňuje uzamknout posouvání a posunout celý obsah obrazovky při aktivaci kurzorovými klávesami, což je velmi výhodné při úpravách rozsáhlých tabulek např. v programu Exсel.

Pause/Break – pozastaví počítač.

V moderních operačních systémech má tato klávesa význam pouze při spouštění počítače.

Šipky nahoru, dolů, doprava a doleva se vztahují ke kurzorovým klávesám a umožňují pohybovat se v položkách nabídky a posunout vstupní kurzor na příslušnou stranu o jednu pozici.

V kombinaci s klávesou Ctrl se šipky pohybují na větší vzdálenost.

Například v editoru Microsoft Word klávesová zkratka Ctrl+← posune kurzor o jedno slovo doleva.

Pomocí klávesy Shift se zvýrazní blok textu.

Klávesy Home a End přesunou kurzor na začátek a konec aktuálního řádku dokumentu nebo seznamu souborů.