Označení kláves na klávesnici

Označení kláves na klávesnici
Označení kláves na klávesnici

F1- vyvolá nápovědu systému Windows nebo okno nápovědy aktivního programu.

V aplikaci Microsoft Word zobrazí kombinace kláves Shift+F1 formátování textu;

F2- přejmenuje vybraný objekt na ploše nebo v okně Průzkumníka;

F3- otevře okno pro vyhledávání souboru nebo složky na ploše a v okně Průzkumníka.

Kombinace kláves Shift+F3 se často používá ke zpětnému vyhledávání;

F4- otevře rozevírací seznam, například seznam adresního řádku v okně „Můj počítač“ nebo v Průzkumníku.

Kombinace kláves Alt+F4 se v systému Windows používá k zavírání aplikací,

a Ctrl+F4- k zavření části dokumentu nebo programu (např. karet);

F5-obnoví aktivní okno otevřené webové stránky, plochy, Průzkumníka atd.

V aplikaci Microsoft PowerPoint spouští klávesa F5 prezentaci od začátku a kombinace kláves Shift+F5 od aktuálního snímku;

F6 – přepíná mezi prvky obrazovky v okně nebo na ploše.

V Průzkumníku a Internet Exploreru přesouvá mezi hlavní částí okna a adresním řádkem;

F7 – kontrola pravopisu (ve Wordu, Excelu);

F8- při načítání operačního systému vybírá režim spouštění.

V editoru Word umožňuje pokročilý výběr textu.

Výběr fragmentu od počáteční do konečné pozice kurzoru probíhá bez držení klávesy Shift.

Dalším stisknutím klávesy F8 se zvýrazní slovo nejblíže kurzoru.

Třetí – věta, která jej obsahuje.

Za čtvrté – odstavec.

Pátý – dokument.

Poslední výběr můžete zrušit stisknutím kláves Shift+F8.

Režim lze deaktivovat stisknutím klávesy Esc;

F9- v některých programech aktualizuje vybraná pole;

F10- aktivuje úplnou nabídku a kombinace kláves Shift+F10 aktivuje kontextovou nabídku;

F11- přepne okno do celoobrazovkového režimu a zpět, např. v aplikaci Internet Explorer;

F12- přepne na výběr možností ukládání souborů (Soubor -> Uložit jako).

Na standardní klávesnici PC/AT se alfanumerický blok skládá ze 47 kláves a zahrnuje klávesy pro zadávání písmen, číslic, interpunkčních znamének, aritmetických operací a speciálních symbolů.

Výsledek činnosti těchto kláves závisí na velikosti písmen (malá – velká), ve které jsou tyto klávesy stisknuty.

Ovládací klávesy Shift, Ctrl, Caps Lock, Alt a AltGr (pravý Alt) se také nazývají modifikační klávesy, protože jsou určeny ke změně činnosti ostatních kláves.

Shift (čti „Posun“) je klávesa s velkými písmeny (nefixní posun).

Používá se současně s jinými klávesami, například s klávesami alfanumerického bloku pro psaní velkých písmen a velkých znaků.

Kromě toho se klávesa Shift používá jako modifikátor v klávesových zkratkách a při klikání myší.

Chcete-li například otevřít odkaz v samostatném okně prohlížeče, musíte na odkaz kliknout a zároveň držet stisknutou klávesu Shift.

Ctrl (čti „ovládání“) – používá se v kombinaci s dalšími klávesami, např: Ctrl+A- ve Windows zvýrazní veškerý text v okně;

Ctrl+B- v editoru MS Word přepne písmo na „tučné-normální“;

Ctrl+C- v programech WinAPI kopíruje text do vyrovnávací paměti a v konzolových programech ukončuje příkaz;

Ctrl+F- v mnoha programech vyvolá dialog pro vyhledávání;

Ctrl+I- v editoru MS Word přepne písmo na „kurzíva-normální“;

Ctrl+N- v programech s víceokenním rozhraním otevře nové prázdné okno;

Ctrl+O- v mnoha programech otevře dialogové okno pro otevření existujícího souboru;

Ctrl+P- v mnoha programech odešle text k tisku nebo vyvolá dialog pro tisk;

Ctrl+Q- v některých programech je ukončí;

Ctrl+R- v prohlížečích aktualizuje obsah okna;

Ctrl+S- v mnoha programech uloží aktuální soubor nebo vyvolá dialogové okno pro uložení;

Ctrl+T- v prohlížečích otevře novou kartu;

Ctrl+U- v MS Word přepíná podtržení textu;

Ctrl+V- v programech WinAPI vloží obsah schránky;

Ctrl+W- v některých programech zavře aktuální okno;

Ctrl+Z- v mnoha programech zruší poslední akci;

Ctrl+F5- v prohlížečích aktualizuje obsah;

Ctrl+Home- v programech s textovým polem přesune na začátek editovaného dokumentu;

Ctrl+End- v programech s textovým polem přejde na konec editovaného dokumentu;

Ctrl+- v programu Total Commander přejde do kořenového adresáře disku.

Alt (čtěte „Alt“) – používá se společně s dalšími klávesami a upravuje jejich činnost.

Například: Alt+F4- ve všech programech je zavře;

Alt+F7- v některých programech vyvolá dialog pro vyhledávání;

Alt+F10- v některých správcích souborů vyvolá strom adresářů;

Alt+Tab- ve Windows přejde na další spuštěné okno;

Alt+písmeno- v některých programech vyvolává příkazy nabídky nebo otevírá sloupce nabídky.

Kromě toho se klávesové zkratky Alt+Shift nebo Ctrl+Shift obvykle používají k přepínání rozložení klávesnice.

Capslock (čti „Capslock“) – přepne do režimu psaní velkých písmen (pevné přepínání).

Opětovným stisknutím klávesy se tento režim zruší.

Používá se při psaní textu velkými písmeny.

Ovládací klávesa Esc (čti „Escape“), která slouží ke zrušení aktuální operace nebo poslední změny, minimalizaci aplikace, přechodu do předchozí nabídky nebo obrazovky nebo zrušení výběru, se nachází v levém rohu klávesnice vedle bloku funkčních kláves.

V systému Windows vyvolá správce úloh klávesová zkratka Ctrl+Shift+Esc.

Tabulátor (čti „tabulátor“) – v textových editorech zadává znak tabulátoru a pracuje s odsazením, v grafických rozhraních přesouvá fokus mezi prvky. Například přesun mezi pracovní plochou, tlačítkem Start, panelem Rychlé spuštění, hlavním panelem a systémovou lištou. Akce AppsKey je ekvivalentní kliknutí pravým tlačítkem myši a vyvolá kontextovou nabídku vybraného objektu.

Klávesa pro zadání řádkového posuvu – slouží k zadání řádkového posuvu při psaní, výběru položky nabídky, odeslání příkazu k provedení nebo potvrzení akce atd.

Backspace (čti „Zpětná klávesa“) – v režimu editace textu odstraní znak vlevo od kurzoru a mimo oblast psaní se vrátí na předchozí obrazovku programu nebo webovou stránku v prohlížeči.

Delete (čte se „Delit“) – odstraní vybraný objekt, vybraný fragment textu nebo znak napravo od vstupního kurzoru.

Klávesa Insert (čti „Vložit“) slouží k přepínání mezi režimy vkládání (text se jakoby rozbalí) a nahrazování (nové znaky nahradí stávající text) při úpravách textu.

Kombinace kláves Ctrl+Insert nahrazuje příkaz „kopírovat“ a Shift+Insert nahrazuje příkaz „vložit“.

Ve správcích souborů Total Commander a FAR Manager slouží tato klávesa k výběru souboru nebo složky. PrtScn (tisk obrazovky) – pořídí snímek obrazovky a umístí jej do schránky. V kombinaci s klávesou Alt se do schránky zkopíruje snímek obrazovky aktuálně aktivního okna.

Servisní klávesa ScrLk (Scroll Lock) (čtěte „Zámek posouvání“) uzamkne posouvání a při její aktivaci kurzorovými klávesami se posune obsah celé obrazovky, což je velmi výhodné při úpravách rozsáhlých tabulek, například v aplikaci Excel.

Pause/Break (čti „Pauza“ nebo „Přestávka“) – pozastaví počítač.

V moderních operačních systémech má tato klávesa význam pouze při spouštění počítače.

Šipky nahoru, dolů, vlevo a vpravo odkazují na kurzorové klávesy a umožňují procházet položky nabídky a posouvat vstupní kurzor na příslušnou stranu o jednu pozici.

V kombinaci s klávesou Ctrl se šipky pohybují na větší vzdálenost.

Například v editoru Microsoft Word klávesová zkratka Ctrl+← posune kurzor o slovo doleva.

Pomocí klávesy Shift se označí blok textu.

Klávesy Home a End přesunou kurzor na začátek a konec aktuálního řádku dokumentu nebo seznamu souborů. Jaké klávesové zkratky je užitečné znát.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Esc je nepostradatelná, když počítač zamrzne, vyvolá „Správce úloh“, pomocí kterého můžete ukončit proces, odebrat úlohu nebo vypnout počítač.

Klávesy Alt + Tab umožňují přepínat mezi otevřenými okny.

Uprostřed obrazovky se zobrazí panel se všemi otevřenými aplikacemi a při výběru aktivního okna je třeba několikrát stisknout klávesu Tab, aniž byste uvolnili klávesu Alt.

Kombinace kláves Alt + Mezerník (mezerník) otevře systémovou nabídku okna, kterou lze použít k obnovení, přesunu, rozbalení, minimalizaci a zavření okna bez použití myši.

Alt + Shift nebo Ctrl + Shift – přepínání rozložení klávesnice.

Win + D minimalizuje všechna okna a zobrazí pracovní plochu, zatímco Win + M minimalizuje všechna okna kromě dialogových oken.

Win + E otevře složku Můj počítač.

Win + F otevře okno pro vyhledání souboru nebo složky.